+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان

درباره شرکت ساتراپ جم


شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم در ســال 1394 با شماره ثبت 480751 در زمینــه تولیــد انــواع قیــر، عایــق هــای رطوبتــی و روغــن ســنگین فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت. ایــن شــرکت بــا شــعار «دانــش، کیفیــت، تولیــد برتــر» از همــان ابتــدا اســتفاده از تکنولــوژی روز، مطابــق اســتانداردهای ملــی و بین المللــی را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت.

واحــد کنتــرل کیفیــت ایــن شــرکت بــا اســتفاده از کارشناســان بــا تجربــه کلیــه خطــوط تولیــد را تحــت نظــارت دقیــق داشــته و کیفیــت محصــولات را بصــورت مســتمر در آزمایشــگاه مجهــز شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم تحــت آزمایشــات دقیــق قــرار می دهنــد.

حضــور نیروهــای متخصــص و متعهــد در کنــار توجــه بــه کیفیــت و دانــش روز باعــث جــذب مشــتریان داخلــی و خارجــی طــی ســه ســال گذشــته و مــورد توجــه قــرار گرفتــن محصــولات شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم در بازارهــای بین المللــی گردیــده اســت و ایــن انتظــار ســال آینــده ایــن شــرکت 5 مــی رود بــا حفــظ و ارتقــای رونــد فعلــی در جــزو تولیدکننــدگان و صــادر کننــدگان برتــر در خاور میانــه قــرار گیــرد.

ناوگان حمل و نقل


نــاوگان حمــل شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم بــا در اختیــار داشــتن 50 بیــش کشــنده و کشــتی زنیــت فیــت در زمینــه ارســال و تحویــل محصــولات بــا از امــکان حمــل روانکارهــا، قیــر و دیگــر محصــولات گــروه ســاتراپ جــم بــه صــورت فلــه و بشــکه بــه داخــل و خــارج از کشــور فعــال می باشــد.

همکاران شرکت ساتراپ


باشگاه بسکتبال شیمیدر
آریاشیمی
زنیت پترولیوم
شرکت حمل و نقل و ترابری شیمیدر
شیمیدر

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها